Ak sa rozhodujete pre zateplenie strechy, mali by ste brať do úvahy aj jej rekonštrukciu. Mnohokrát sa v praxi stretávame s problémom čiastkových opráv strechy (napr. nová povlaková krytina), pri ktorých sa preinvestujú nemalé finančné prostriedky. Výsledkom však nie je dlhodobý efekt, pretože ceny za energie rastú a narastá aj potreba zateplenia. Preto je najvýhodnejším riešením rekonštrukcia strechy spolu s jej zateplením.

Ekonomické výhody zateplenia
 • zníženie prevádzkových nákladov
 • zabránenie nadmernému úniku tepla
 • zníženie energetickej náročnosti objektu
 • skrátenie vykurovacej sezóny

 

Technické výhody zateplenia
 • zlepšenie tepelnej pohody
 • eliminácia tepelných mostov
 • zníženie namáhania konštrukcie
 • zvýšenie akumulačného efektu hmotných nosných konštrukcií a tým zvýšenie odolnosti voči prehrievaniu  v letných dňoch
Hygienické výhody zateplenia
 • zabránenie vzniku plesní

Nevyhnutný je racionálny návrh

Komplexná oprava alebo výmena strechy sa musí bezpodmienečne vykonať na základe prieskumu strešného plášťa. Až po vykonaní prieskumu je možné vypracovať racionálny a efektívny návrh na opravu alebo výmenu strešného plášťa. V návrhu musia byť zahrnuté tepelné, statické, korózne špecifiká strechy. Tieto majú veľký vplyv na to, či bude strecha kvalitne opravená. Ak sa do úvahy dané prieskumy a posúdenia nezahrnú, následkom môže byť neekonomická oprava, alebo dokonca zhoršenie celkového stavu strechy.

Kvalitná strecha má spĺňať nasledovné parametre:

 • vhodná tepelná izolácia s obmedzeným prevetrávaním strešného plášťa, zakrytie tepelných mostov, obmedzenie kondenzácie v strešnom plášti, vhodná úprava spádu strechy
 • kvalitný hydroizolačný systém zvolený na základe posúdenia difúznych vlastností strešného plášťa, stabilizácia proti účinkom vetra
 • posúdenie nosnej konštrukcie strechy s ohľadom na správne určenie hmotnosti strešného plášťa konštrukcie strechy
 • zaistenie požiarnej bezpečnosti
 • rekonštrukcia bleskozvodu
 • ochrana konštrukcií proti korózii
 • rekonštrukcia nadstavieb tak, aby sa zabránilo zatekaniu.